Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

Convocatòria EIR 2017/2018 Especialitats d'infermeria

Un cop publicada la convocatòria oficial de les places de formació per a les especialitats d'infermeria en el Butlletí Oficial de l'Estat, el Ministeri de Sanitat acaba de publicar a la seva pàgina web el calendari de les proves selectives. Així, ja sabem el termini pera la presentació d'instàncies: del 19 al 28 de setembre i el examen serà el 10 de febrer de 2018.Recordem que per a la convocatòria 2017/2018, infermeria comptarà amb 1.053 places de formació sanitària. Entre les especialitats infermeres, l'Obstetrico Ginecològica (llevadora) és la que més places aconsegueix (375), seguida de Familiar i Comunitària amb (318), salut mental amb (193) i Pediàtrica amb (128). Infermeria Geriàtrica i del Treball, per contra només tenen 21 i 18 places ofertades respectivament.Calendari proves selectives:


-Termini presentació instàncies:  Del 19 al 28 de setembre de 2017 ambdós incloses

-Exhibició relacions provisionals d'admesos:  A partir del dia 14 de novembre de 2017

-Exhibició relacions definitives d'admesos:  A partir del dia 9 de gener de 2018

-DATA EXAMEN: Dissabte 10 de febrer de 2018

-Exhibició plantilles de respostes correctes:  A partir del dia 13 de febrer de 2018

-Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes:  14, 15 i 16 de febrer de 2018

-Reunió de les comissions Qualificadores: 28 de febrer de 2018

-Exhibició de les relacions provisionals de resultats:  A partir del dia 6 de març de 2018

-Exhibició de les relacions definitives de resultats:  A partir del 3 d'abril de 2018

-Actes d'assignació de places:  A partir del dia 17 d'abril de 2018

-Data d'incoprporació:  24 i 25 de maig de 2018


Requisits dels candidats

En relació a la nacionalitat: Els aspirants hauran d'estar en possessió de la nacionalitat espanyola. Consultar altres supòsits en el  BOE, punt II, apartat 1. Nacionalitat.

  1. En relació a la titulació: Estar en possessió del  títol de grau, DUI, certificació substitutòria del mateix, o quan es tracti de títols estrangers, la corresponent resolució del seu reconeixement o homologació expedida pel Ministeri corresponent.
  2. En relació a l’ idioma: els aspirants nacionals d’estats on la llengua oficial no sigui el castellà només seran admesos si acrediten coneixement suficient del mateix. Consultar indicacions i excepcions en el BOE, punt II,apartat 3.
  3. Els candidats que actualment estiguin realitzant un període de formació especialitzada en plaça de resident, obtinguda en altres convocatòries, només es podrà presentar si juntament amb la sol•licitud presenta renúncia prèvia a la plaça de formació de que es disposa.

Consultar altres requisits en el BOE, punt II, apartats 5,6,7 i 8.

 


Sol·licituds

Els candidats hauran d’omplir el model 790 de “Sol•licitud d’admissió a proves selectives d’accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxes de drets d’examen” que es trobarà  a la web del Ministeri de Sanitat a partir que s’obri el període d’inscripció. A la sol•licitud es remarcarà la localitat on es vol realitzar l'examen, entre altres, es troba Barcelona. Cal omplir el formulari i imprimir aquest document que consta de tres fulls més les instruccions.

 

Els aspirants que s’hagin presentat a les convocatòries 2014-15, 2015-16  o 2016-17 poden fer la sol·licitud de manera electrònica. Consultar al BOE, punt III, apartat 3.

 

Taxes de drets d’examen

Una vegada omplert aquest formulari caldrà presentar-lo, en format paper, en qualsevol entitat financera col•laboradora per a realitzar el corresponent abonament de les taxes.
Taxes a pagar: 30,19 euros. Podeu consultar les situacions d’exempció i bonificacions de pagament de les taxes de dret d'examen al BOE, punt V.


Documentació a presentar

  • Els dos primers fulls de la instància (Model 790) degudament signats i segellats per l'entitat financera.
  • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat
  • Fotocòpia compulsada del títol.
  • Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica de notes.

Les compulses les faran de manera gratuïta  el personal que reculli les sol·licituds en el mateix moment de la presentació. Per fer la compulsa en el moment de lliurar la documentació és, imprescindible, portar l'original del document i una fotocòpia (mida DIN-4)

Consultar altra documentació a presentar com el doctorat, certificat de coneixement  d’idioma en el BOE, punt IV.

 

Lloc de presentació de la documentació

Registre de la Delegació del Govern a Girona

 

Règim de formació i duració dels programes

Els candidats que finalment obtinguin plaça de formació formalitzaran l'oportú contracte de treball amb l'entitat titular de la institució que li hagi estat adjudicada. 
La durada dels programes formatius serà de dos anys per totes les especialitats.

 

Per a més informació consulteu el PDF adjunt del BOE

Compartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1